polityka prywatności i rodo

KIM JESTEŚMY

Nasz sklep online: https://mtn-parkiety.pl.

FHU MTN-PARKIETY Tadeusz Niebrzydowski, z siedzibą w Legnicy, przy ul.Filtrowa 4A, kod pocztowy 59–220

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy https://mtn-parkiety.pl/, prowadzony pod adresem https://mtn-parkiety.pl/ przez FHU MTN-PARKIETY Tadeusz Niebrzydowski, z siedzibą w Legnicy, przy ul.Filtrowej 4A, kod pocztowy 59 – 220 (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa. Mamy obowiązek poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, oraz uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem tych danych. Jest to jeden wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

1. MTN PARKIETY JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

MTN Parkiety ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowy otrzymaliśmy w związku z Państwa zakupami, korzystaniem z usług w naszym Sklepie Internetowym, a także w innych przypadkach kontaktu z MTN Parkiety np. udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii lub uczestniczeniu w programach rabatowych.

3. W JAKI SPOSÓB KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres MTN Parkiety lub wysyłając wiadomość do naszego inspektora ochrony danych na adres:
e-mail: sklep.mtn@gmail.com
adres pocztowy: FHU MTN-Parkiety Tadeusz Niebrzydowski, ul. Nowodworska 11, 59-220 Legnica

4. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, usługi świadczone drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w Sklepi Internetowym realizacja programów rabatowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnego typu zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy). W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MTN Parkiety (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MTN Parkiety (art. 6 ust. 1 f RODO):

 • marketing bezpośredni oferowanych produktów i usług;
 • poprawa jakości sprzedawanych towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • wsparcie usług płatniczych;
 • zarządzanie aktywnością na stronach Sklepu Internetowego, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom;
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja;

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 4), dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, np. zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze;
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.
6. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu – przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepisy prawa.

7. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez MTN Parkiety, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie MTN Parkiety lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO). MTN Parkiety nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 3 niniejszej informacji.
W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Skarga do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez MTN Parkiety danych osobowych.

8. PLIKI COOKIES ORAZ INFORMACJE SYSTEMOWE

W trakcie poruszania się po Sklepie Internetowym mogą być gromadzone informacje. Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego czy złośliwego oprogramowania.

Informacje systemowe (tzw. logi):

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP Państwa urządzenia, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa urządzenie, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych.

MTN Parkiety może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym zagrożeń i naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do analiz statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka):

W takcie korzystania ze stron Sklepu Internetowego, mogą być zapisywane na Państwach urządzeniach pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach naszej strony internetowej są odczytywane i pomagają ją dostosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych.

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Państwu efektywnego korzystania z naszego Sklepu Internetowego, przykładowo:

 • utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub ulubionych lub informacja o zalogowaniu się – dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty;
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby, wyświetlać strony zgodnie z Państwa preferencjami, np. dostarczenie treści dostosowanej do Państwa zainteresowań, polepszenie sposobów działania Sklepu Internetowego;
 • badanie efektywności reklam.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszego Sklepu Internetowego bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Informację jak zarządzać plikami cookies znajdziemy zwykle w sekcji „Pomoc” poszczególnych przeglądarek, poniżej opisujemy jak wyłączyć cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje możliwość wyboru pomiędzy usunięciem ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitym ich usunięciem.

Microsoft Internet Explorer
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje Internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Ustawienia”, następnie ustawienia „Zawansowane”. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” należy kliknąć przycisk „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.

Opera
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Zaawansowane”.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub nie pozycji „Ciasteczka”.

Safari
W menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo”.
W obszarze „Akceptuj pliki cookie”, można zmienić ustawienia plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.